;
Rete branche pou enfòmasyon k ap vini sou eleksyon 2024 yo isit la nan Delaware

Enfòmasyon pou Vòt Delaware

Rete branche pou enfòmasyon k ap vini sou eleksyon 2024 yo isit la nan Delaware

Pi bon fason ou ka prepare pou vote? Fè yon plan pou vote.

Konnen ki kote ak ki lè pou vote, ak ki opsyon ki disponib pou lòt metòd pou vote enpòtan anpil pou asire ke vwa ou soti nan mak ki sou bilten vòt ou a jiska yon desizyon final nan yon eleksyon.

Eleksyon Jeneral

Jou (yo)

:

Lè (yo)

:

Minit (yo)

:

Dezyèm (yo)

Kiyès ki elijib pou vote?

Kouman pou mwen konnen si mwen kalifye pou vote?

Anjeneral, ou kalifye pou vote si ou se:

  • Yon sitwayen ameriken;
  • Yon rezidan nan Delaware;
  • Pral gen 18 an nan dat Eleksyon Jeneral la.
  • Yon moun ki gen yon kondanasyon anvan nan dosye yo ki te sèvi tan yo, ki gen ladan kèk moun ki gen krim.

Dat Eleksyon 2024

Septanm 10, 2024
Eleksyon Prensipal
Novanm 5, 2024
Eleksyon Jeneral

Dat limit pou enskripsyon elektè yo

Se pou 24, 2024
Dat limit pou Chanje Pati
Out 17, 2024
Dat limit pou Enskri pou vote nan Primè yo
Septanm 6, 2024
Dat limit pou Mande yon Bilten pou Absan