;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Cyndie Romer

Aprann plis sou Cyndiepozisyon yo anba a.

 • Cyndie Romer

 • Konsènan Cyndie

 • 25
 • Kay
 • Non mwen se Cyndie Romer, epi mwen kandida pou Chanm Reprezantan Eta Delaware, Distri 25, k ap sèvi zòn Newark la.

  Mwen te grandi kòm youn nan senk timoun nan Hockessin. Papa m te sèvi nan Depatman Ponpye Wilmington pou 40 ane, li te pran retrèt nan ane 2004, kòm Chèf Batayon. Manman m 'te yon manman rete nan kay la pandan nou te nan lekòl elemantè epi answit te kòmanse karyè li nan DuPont. Paran m te anseye m senpati, sèvis pou lòt moun, ak enpòtans yon bon etik travay. Mwen te ale nan Lekòl Segondè St. Elizabeth epi mwen te gradye nan Inivèsite Delaware ak yon diplòm nan Ekonomi.

  Mari m, Steve, ak mwen te marye pou 19 ane epi nou gen de pitit fi adolesan. Nou ap viv nan distri a pou prèske 18 ane epi nou renmen kominote nou an. Mwen travay pou Diamond Technologies, e mari m ap travay pou Capital One. Nou se paran cross country, track, ak volebòl ki renmen gade timoun nou yo fè sa yo renmen. Nou menm tou nou gen yon chen trè nan bezwen men adorabl, Bodhi.

  Mwen se yon manm Lekòl SAFE (Safe Accountable Forward Equitable). Mwen pasyone pou kreye lekòl solid ki fè efò pou sèvi chak elèv. Se mwen menm tou ki responsab paran Equity Champions Group Newark Charter School.

  Kòm yon paran Newark Charter, mwen trè fyè de lekòl nou an ak pwofesè enkwayab nou genyen yo. Mwen te wè tou premye men inegalite ki egziste nan distri lekòl nou an epi mwen pral goumen pou tout lekòl nan Distri Lekòl Christina. Mwen kwè gen plas pou charter ak lekòl leta nan kominote nou an. Mwen te asiste plizyè sesyon konsènan Wilmington Learning Collaborative e mwen optimis sou sa rezo abilite sa a kapab pote nan lekòl Christina.

  Mwen se yon manm aktif e fyè nan NAACP Newark Branch, k ap sèvi nan komite Jistis Kriminèl ak Edikasyon yo. Mwen se yon manm aktif nan Moms Demand Action. Mwen te sèvi nan komite pou ACLU - DE, ki gen ladan Kanpay pou Smart Justice. Mwen se yon manm Delaware Stonewall e mwen sipòte dwa repwodiktif fanm yo, dwa LGBTQ+ ak dwa vòt yo.

  Mwen pasyone ke tout moun, kèlkeswa ras, sèks, oryantasyon seksyèl, oswa sitiyasyon ekonomik, ta dwe gen menm opòtinite ke mwen te genyen. Mwen kwè ke nou dwe kontinye aprann ak evolye kòm yon sosyete epi fè fas a verite difisil nan monn nou an. Mwen pa gen okenn ajanda pèsonèl ki pa sèvi ak vwa mwen, privilèj, ak enèji mwen nan sèvis lòt moun.

  Pandan ane yo, mwen te vin de pli zan pli konsène sou kote peyi nou an ap dirije epi, si mwen te eli, mwen pral travay di epi goumen pou kominote nou an ak pou tout Delawareans yo.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi

  Antanke manm SAFE Schools anba ACLU, nou te gen anpil diskisyon sou SRO nan lekòl la. Mwen sipòte jwenn solisyon altènatif.

 • Wi

  Wi, Jistis Restorativ ta dwe aplike nan tout eta a nan lekòl atravè Delaware. Kalite rezolisyon konfli sa a ta dwe itilize pou ankouraje responsablite ak ankouraje kwasans sosyal-emosyonèl. Yo montre lekòl ki gravite nan pratik jistis restorative yo minimize pratik disiplinè ki lakòz sispansyon ak ekspilsyon, ki prejidis pou siksè elèv yo.

 • Dwa Imigran yo

 • Wi

  Wi, nou dwe asire yo pran swen timoun Delaware yo. Swen sante aktif ak prevantif se pa sèlman konpasyon, men se yon envestisman entelijan nan lavni an.

 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi

  Wi, mwen ta patwone/ko-patwone lejislasyon. Mwen te travay ak ACLU - Campaign for Smart Justice ak NAACP - Newark Branch Criminal Justice Committee, pou defann refòm LEOBOR. Mwen kwè ke reklamasyon Grav/Sistanman yo ta dwe fè piblik e ke reklamasyon Grav/San fondman yo ta dwe disponib, men ak enfòmasyon ofisye yo redakte, pou kapab idantifye tandans ak drapo wouj.

 • Wi

  Wi, mwen sipòte Kominote Revizyon Kominotè.

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Libète repwodiksyon

 • Wi

  Wi, avòtman se swen sante epi yo ta dwe kouvri anba Medicaid.

 • Wi

  Wi, byenke Roe kodifye nan Delaware, nou bezwen ranfòse dwa repwodiktif nan tout fason posib. Otonomi kò se yon dwa de baz!

 • Wi

  Wi, nou bezwen abòde inegalite nan swen sante.

 • Dwa Vòt yo

 • Wi

  Wi, nou ta dwe aktivman goumen kont tout fòm repwesyon elektè yo. Sa gen ladann elaji lokal vòt yo, lè vòt yo, ak rejè jerrymandering distri yo.

 • Wi

  Wi, vòt ta dwe fasilman aksesib ak lokal vòt ki disponib fasilman pou piblik la. Nou ta dwe fè Jou Eleksyon an yon jou fèt eta.

 • Wi