;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Deb Heffernan

Aprann plis sou Debpozisyon yo anba a.

 • Deb Heffernan

 • Konsènan Deb

 • 6
 • Kay
 • Depite Debra Heffernan se ansyen Prezidan Konsèy Lekòl Brandywine ak yon toksikològ anviwònman ki gen plis pase 30 ane eksperyans. Li te sèvi pandan kenz ane nan Komite Konsiltatif Lwa pou Netwayaj Sibstans Danjere (HSCA) eta a (orijinèlman yo te rele Brownfields Advisory Committee), k ap travay pou pwoteje moun Delaware yo kont polyan pandan y ap fè eta a vin pi vèt ak ekonomikman pi solid. Li te diplome nan Caesar Rodney High School, li te fè yon lisans nan byoloji nan University of Delaware ak yon metriz nan toksikoloji anviwònman nan Duke University.

  Rep. Heffernan se yon manm nan Bellefonte Lions Club la ak volontè ak òganizasyon san bi likratif lokal yo ak Special Olympics nan Delaware. Li se yon rezidan 30 ane nan Edgewood Hills, kote li abite ak mari l ', Pat epi li gen twa timoun nan 20 yo ki tout gradye nan lekòl Brandywine School District.

  Rep. Heffernan fyè dèske li te sèvi 6yèm distri a pandan 12 ane. Nan tan sa a li te dedye tan li nan biwo a pou batay pou fanmi k ap travay, pwoteje resous natirèl nou yo, pwoteje dwa fanm yo, ak defann bezwen moun ki andikape atravè Delaware. Li te goumen pou ogmante salè minimòm lan, adopte 12 semèn Konje Fanmi Peye, adopte lwa konplè sou sekirite zam, epi asire dwa pou chwazi nan Eta Delaware.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi

  Wi, mwen sipòte règleman ki baze sou done pou kenbe lekòl nou yo an sekirite ak bon kote pou aprann.

 • Wi

  Wi, se poutèt sa mwen te patwone HB26 ki te asire ke tout jèn ki antre nan sistèm jistis nou an anba jiridiksyon depatman Timoun yo. Jèn yo pa ta dwe nan sistèm prizon an ak granmoun, se poutèt sa mwen te pwopoze lejislasyon pou kodifye sitasyon sivil pou enfraksyon jèn yo kenbe timoun yo deyò nan sistèm jistis jivenil nèt.

 • Dwa Imigran yo

 • Wi

  Mwen se yon ko-premye patwone fyè pou Cover all children aji epi mwen pral kontinye goumen pou pasaj li a epi mwen pral fè yon gwo pous pou asire nou gen finansman adekwat nan bidjè nou pou pwogram sa a.

 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi

  Wi, mwen kwè ke konfyans nan kominote a bati grasa transparans ogmante.

 • Wi

  Wi, kominote yo vin pi fò ak pi gwo patisipasyon nan enstitisyon yo, sa enkli ajans ki fè respekte lalwa nou yo. Sekirite piblik se objektif chak kominote.

 • Wi

  Wi, nou bezwen reform dan nou sistenm probasyon, tro bokou endividi ki’n ganny anvoye dan prizon ki’n fer re-antre. Se poutèt sa mwen te travay ak kòlèg mwen yo nan kèk tan pase sou yon seri pwojè lwa refòm jistis kriminèl.

 • Wi

  Wi, ekspungements pral ede diminye rezidivis ak siksè re-antre. Petisyon an pou pwosesis ekspungment kapab konplike, chè, ak redoutable ak moun ki elijib pa ta dwe genyen sa kòm yon baryè.

 • Wi

  Wi, nou pa ta dwe mete chay twòp sou moun k ap eseye re-antre nan sosyete nou an e olye nou ta dwe ba yo zouti pou yo reyisi.

 • Wi

  Wi, mwen te yon patwone HB244 epi mwen pral kontinye sipòte lejislasyon pou diminye baryè yo pou elimine ak re-antre nan sosyete a.

 • Libète repwodiksyon

 • Wi

  Wi, mwen te toujou yon gwo sipòtè libète repwodiksyon. Mwen defann lejislasyon an pou asire ke Roe V. Wade te kodifye nan lwa Delaware epi mwen pral goumen pou asire ke moun yo pa kapab jwenn swen yo bezwen akòz depans finansye.

 • Wi

  Wi, ane sa a mwen te patwone de lwa ki ta kòmanse pwosesis pou ajoute yon amannman nan konstitisyon Delaware ki pwoteje libète repwodiksyon. Mwen pral kontinye sipòte lwa sa yo.

 • Wi

  Wi, nou bezwen fè tout sa nou kapab pou asire moun yo jwenn aksè a swen sante repwodiktif abòdab. Twòp moun soufri konplikasyon e yo montre ke gen sèvis doula ede diminye konplikasyon negatif yo epi ogmante aksè.

 • Dwa Vòt yo

 • Wi

  Wi, chak Delawareyen ta dwe gen dwa pou yo vote e nou ta dwe retire baryè ki anpeche dwa sa a egzèse.

 • Wi

  Wi, mwen te toujou sipòte lejislasyon pou elaji aksè nan biwo vòt yo nan Delaware ki gen ladan lwa orijinal vòt bonè. Mon pou kontinyen siport sa bann mezir enportan e agrandi progre ki nou’n fer.

 • Wi

  Wi, bi nou prizon se reabilitasyon. Si nou pa fè moun konfyans yo ki gen dwa pou vote lè nou antre ankò pase nou pa t reyisi nan misyon nou te deklare.