;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Elizabeth Lockman

Aprann plis sou Elizabethpozisyon yo anba a.

 • Elizabeth Lockman

 • Konsènan Elizabeth

 • 3
 • Sena
 • Sen. S. Elizabeth “Tizzy” Lockman reprezante Twazyèm Sena Distri a, ki anglobe kominote nan santral ak lwès Wilmington epi ki rive nan Konte New Castle nan sid, ki gen ladan pòsyon nan Newport. Li te resevwa yon diplòm bakaloreya nan New York University ak yon metriz nan zafè iben ak politik piblik nan University of Delaware.

  Lockman te eli nan Sena Delaware an 2018, kote li te ranplase ansyen Senatè Robert Marshall pou l vin jis dezyèm fanm Afriken-Ameriken ki te eli nan chanm siperyè Asanble Jeneral la. Caucus Demokratik Sena a te eli Senatè Lockman kòm Majority Whip an 2020.

  Senatè Lockman te kontinye batay pou refòm edikasyon piblik ki pral amelyore ekite edikasyonèl ak rezilta pou tout elèv, sitou sa ki nan Wilmington ak nan nò New Castle County. Li te dirije tou plizyè efò refòm jistis kriminèl.

  Senatè Lockman ap sèvi kounye a kòm prezidan Komite Sena Transpò ak Règ ak Etik. Li se vis prezidan Komite Edikasyon Sena a epi li sèvi kòm manm komite Egzekitif, Lojman ak Finans Konjwen.

  Li sèvi tou kòm ko-prezidan Redding Consortium for Education Equity, ki gen pou l dirije rechèch fason Depatman Edikasyon Delaware ak Asanble Jeneral la kapab travay ansanm pou amelyore rezilta elèv ki nan Wilmington ak nan Northern New Castle County.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi

  Mwen te vote kont lejislasyon ki elaji SRO/konstab finansman paske mwen konprann ke yo se yon apwòch pwoblèm nan sekirite lekòl ki souvan bay tretman dispari nan elèv ki soti nan orijin majinalize.

 • Wi

  Vrè pratik jistis reparativ yo enklizif, otorize ak kreye kalite anviwònman edikasyon demokratik kote elèv yo ak anplwaye lekòl yo ka tou de responsab epi santi yon sans de apatenans ak ajans - yon bagay pozitif nan moman sa a, ak pou edikasyon sitwayen ki pwodiktif.

 • Dwa Imigran yo

 • Wi
 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi

  Mwen te dirije efò pou louvri lejislati a pou fouye nan politik sa a, ki gen lontan. Nou pa kapab tann ankò pou nou pote transparans nan dosye sa yo, e mwen dispoze kontinye travay pou m rive la.

 • Wi

  Mwen te dirije efò pou louvri lejislati a pou fouye nan politik sa a, ki gen lontan. Mwen te plis pase kontan pou m te pote pi gwo difikilte pou pwojè sa a e mwen kwè nou te avanse konvèsasyon an, menmsi nou poko ateri sou bon solisyon an (rekonsilye nesesite pou yon refòm solid ak reyalite apeti Asanble Jeneral DE la). pou refòm sa).

 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Wi
 • Libète repwodiksyon

 • Wi

  Mwen kwè ke sa a se yon pwochen fwontyè enpòtan nan efò nou pou sipòte libète repwodiksyon.

 • Wi
 • Wi
 • Dwa Vòt yo

 • Wi
 • Wi
 • Wi