;
Ale nan yon meri? Deba piblik? Rankontre ak salye? Poze kesyon enpòtan sa yo anvan ou vote!

Kerri Evelyn Harris

Aprann plis sou Kerri Evelynpozisyon yo anba a.

 • Kerri Evelyn Harris

 • Konsènan Kerri Evelyn

 • 32
 • Kay
 • Non mwen se Kerri Evelyn Harris. Mwen se yon veteran, defansè kominote a, ak manman; kòm sa, mwen te dedye lavi mwen nan sèvis piblik. Mwen kwè nan woule chemiz mwen epi fè travay ki nesesè pou ede monte kominote mwen an, leta ak nasyon mwen an.
  Mwen soti nan yon fanmi divès, miltikiltirèl ki enstile valè egalite, opòtinite, ak respè pou tout moun, kèlkeswa background. Paran mwen yo se te defansè ak pwofesè ki te nouri pasyon pou sèvis piblik nan nou. Istwa familyal mwen te fòme moun mwen ye jodi a epi enstile valè debaz sa yo ki kontinye ap dirije m.
  Youn nan premye apèl mwen nan sèvis yo te vini apre 9/11. Kòm yon loadmaster nan Air Force la, mwen te transpòte twoup ak ekipman soti nan Dover nan baz atravè Mwayen Oryan an, Ewòp, ak Lafrik. Mwen te temwen pri a nan lagè. Mwen te wè sòlda ki soufri PTSD ki pa t 'kapab fè vwayaj la tounen lòt bò dlo. Apre devastasyon Siklòn Katrina a, mwen te sèvi kòm volontè ak Habitat for Humanity, pou m te rebati kay sou kòt Gòlf la. Mwen te yon avyon lajounen ak yon travayè konstriksyon volontè nan mitan lannwit. Se te youn nan tan ki pi enpòtan nan lavi m.
  Mwen te pran retrèt medikal an 2008, men pa anvan m te wè divèsite, grandè, ak defi sosyete atravè lemond te rankontre. Tan mwen nan militè a reyafime fyète mwen genyen nan Etazini nan Amerik la ak valè libète, egalite, ak opòtinite ke nou aspire men nou poko reyalize konplètman.
  Mwen te retounen nan lavi sivil nan pwofondè gwo resesyon an. Menm jan ak dè milyon de Ameriken, mwen te lite pou m fini. Mwen te travay kèk travay—soti nan koupe zèb rive nan fri poul nan yon estasyon gaz chèn—, e grasa favè Bondye, nou te kapab kenbe tèt nou loje, abiye, ak manje. Pa jou mwen te travay sou machin nan yon boutik karosriye oto. Poutan, lè tan te pèmèt, mwen te sèvi kòm volontè ak Lakwa Wouj lokal la, nan abri pou sanzabri epi mwen te antrene ekip foutbòl pitit fi mwen an, pami lòt bagay. Paran m yo te anseye nou pou nou toujou sèvi lòt moun, menm nan mitan lit nou yo, e leson sa yo te fè m vanse menm nan moman difikilte yo.
  An 2018, mwen te kandida pou Sena Etazini paske mwen te santi ke eksperyans mwayèn Delawarean an, mwayèn Ameriken an, te manke nan chanm Sena Ameriken yo. Pandan m t ap travay ak manm kominote a, m te wè doulè m te santi m te espesifik nan lavi m, an reyalite, soufrans inivèsèl. Li te klè pou mwen ke te gen repons pou pwoblèm nou yo. Sepandan, nou te manke chanpyon pèp la ki te konprann ke nou te bouke ak tout pale paske nou BEZWEN aksyon. Se konsa, mwen kanpe; Mwen te kanpe pou pitit mwen yo, kominote a, ak eta. Mwen te kanpe ak ak pou moun nan Delaware depi tout tan.
  Istwa lavi mwen fè eko plizyè milyon lòt moun ki santi yo rele nan sèvis pou amelyore kominote nou yo pou pwochen jenerasyon an. Ansanm, nou ka fè yon diferans paske kwayans komen yo fè nou sonje ke nou tout se sè ak frè. Nou bezwen leve youn lòt pou tout kominote nou yo ka pwospere.
  M ap kandida pou m reprezante 32yèm Distri a paske fanmi yo bezwen yon chanpyon ki konprann bezwen yo epi ki pral travay pou adrese bezwen sa yo. Mwen kouri paske moun 32yèm yo bezwen yon moun ki pral travay pou pase lwa ki gen yon enpak reyèl e pozitif sou lavi yo.

 • Kesyon kandida yo

 • Ekite Edikasyon

 • Wi

  Nou tout vle pitit nou yo santi yo an sekirite nan lekòl nou yo. Pwofesyonèl sante mantal ak konsèy nan lekòl yo montre yo pi efikas nan diminye krim nan lekòl nou yo, kontrèman ak ogmante lapolis. Etid yo montre tou ke yon fwa yo arete yon timoun oswa angaje yo nan sistèm jistis kriminèl la, yo gen plis chans pou yo komèt krim nan lavni paske yo pral gen mwens chans gradye epi yo pral arete ankò. Se poutèt sa, pi gwo priyorite nou ta dwe asire w ke nou abòde pwoblèm byen bonè. Chòk nan entèraksyon sa yo sou jèn yo ka mennen nan depresyon, enkyetid, PTSD, ak lòt pwoblèm sante mantal ak fizik.

 • Wi

  Kanpay nou an bay priyorite demantèlman lekòl la nan prizon ki te bloke anpil jèn nou yo. Timoun yo merite plis favè ak soulajman pase nenpòt lòt moun. Sistèm lekòl nou yo gen sanksyon leta e vizyon nou pou yo ta dwe vize sou byennèt ak yon opòtinite pou pwospere. Nou gen entansyon itilize sistèm koneksyon ak transparans pou konekte elèv yo ak lekòl yo ak edikasyon ekitab men tou resous ki ankouraje byennèt mantal, nitrisyon an sante, ak sante fizik. Nou kwè ke kominote nan Delaware yo pral kapab pwospere lè politik yo vize sou ekite.

 • Dwa Imigran yo

 • Wi

  Wi mwen kwè nou ta dwe asire timoun nan Delaware resevwa plis pase sèvis swen sante debaz yo, kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon yo. Kounye a, tout Delawareyen yo merite yon sistèm swen sante ki pi bon pase nou genyen kounye a.

 • Wi
 • Smart Justice

 • Wi

  Wi nou tout merite gen transparans nan gouvènman nou an. Kounye a gen defyans ant anpil manm piblik la ak lapolis ki mete ni kominote a ak bon ofisye lapolis yo an danje. Fè dosye movèz kondwit lapolis piblik se yon ti pa nan direksyon sa pou rebati konfyans.

 • Wi

  Wi, mwen sipòte plis transparans atravè Komite Sipèvizyon Kominotè lokal yo. Mwen ta vle tou wè ki otorite obligatwa Komisyon Konsèy sa yo ta genyen pou aplike rekòmandasyon yo. Twòp gwoup travay ak konsèy fè rekòmandasyon, men pa gen anyen ki chanje pou kominote nou yo. Mwen vle asire chanjman reyèl transparan yo kòmanse fèt.

 • Wi

  Kit yo ap sèvi yon santans ki long pou ofans san vyolans, yo fè fas ak yon fòs polis militè, yo pran kwense nan yon sistèm kosyon kach k ap eksplwate, oswa yo fè fas ak kloz abitraj ki peye anplwayè yo oswa konpayi kat kredi yo, anpil Ameriken gen enpresyon ke tout sistèm legal la se. anpile kont yo. Pandan se tan, gen raman nenpòt responsablite pou moun rich ak pwisan, soti nan konpayi pharmaceutique yo ki bay manti sou Oxycontin nan komèsan inisye yo ak bayeur Wall Street nan Mezon Blanch lan.
  Isit la nan Delaware nou bezwen entèdi re-anprizone moun jis paske yo pa gen kapasite pou peye oswa si yo manke detay administratif. Sistèm prizon nou an depase kapasite epi fèmen plis moun pou erè pwobasyon minè pa bon politik.

 • Wi

  Pou pifò moun navige nan sistèm jistis kriminèl nou an se yon labirent konfizyon ak entimidasyon. Pifò moun, lè yo bay opòtinite a, pral chwazi kontribye nan amelyore kominote yo epi yo vin sitwayen pwodiktif. Nou ta dwe fè li fasil pou moun ki elijib pou yon ekspungement resevwa youn.

 • Wi

  Wi, moun ki te sispann ka yo an favè yo ta dwe gen kapasite pou yo efase dosye yo.

 • Wi

  Absoliman. Twòp moun nan Delaware pa gen kapasite finansye pou kouvri menm ti depans ki gen rapò ak sistèm jistis kriminèl la. Èske li vrèman fè sans pou fèmen yon moun oswa anpeche kapasite li pou avanse pou pi devan jis paske li pa gen mwayen pou peye? Si yo bay moun yo kapasite pou yo efase dosye yo lè sa a li pral fè li pi fasil pou yo jwenn yon travay, ki an vire ap fè li pi fasil pou yo peye nenpòt ki dèt tribinal ki rete yo.

 • Libète repwodiksyon

 • Wi

  Wi, mwen te toujou òganize pou Medicare for All e sa gen ladann dwa pou yon avòtman. Swen sante se yon dwa moun, pa yon liks pou moun ki gen mwayen pou peye.

 • Wi

  Wi, mwen sipòte pwoteje dwa yon moun pou yon avòtman atravè yon amandman konstitisyonèl.

 • Wi

  Wi sa a se kritik. Kounye a, twòp manman ak tibebe yo ap mouri oswa yo gen konplikasyon medikal ki ka fasil pou evite. Jiskaske nou abòde diferans rasyal yo nan sistèm sante nou an, nou bezwen asire fon adisyonèl pou pwoteje tout Delawareans yo.

 • Dwa Vòt yo

 • Wi

  Wi, mwen te toujou defann pou ogmante pwoteksyon elektè yo isit nan Delaware ak nan peyi a. Mwen ta kontinye defann jiskaske tout moun gen aksè fasil nan biwo vòt yo

 • Wi

  Wi mwen sipòte agrandi pwogram vòt bonè. Delaware te fè pwogrè an tèm de ogmante aksè nan vòt, men anpil moun ki gen revni fèb toujou fè fas ak baryè pou vote akòz orè travay varye, gadri, elatriye.

 • Wi

  Dwa vote se yon aspè fondamantal nan demokrasi nou an. Wi mwen sipòte lejislasyon ki retounen dwa yon moun pou vote yon fwa yo kite prizon.